Historia szkoły

 

       Szkoła została założona przez  pruskiego króla Friedricha Wilhelma I przed rokiem 1740. Był to drewniany budynek. Dawne zapisy mówią, iż musiała ona ulec likwidacji, gdyż zorganizowano tu ponownie szkołę w 1835 roku. Na miejscu starej szkoły zbudowano w latach 1922/23 nową szkołę –  która jest tu do dziś. W czasie budowy szkoły, uczniowie chodzili na lekcje do stacji kolejowej – do dużej poczekalni.

       Po I wojnie światowej w 1926 r. wybudowano nową placówkę. Była to szkoła siedmio -  klasowa, w której uczył jeden nauczyciel. Większość uczniów stanowili Mazurzy, mówiący językiem mazurskim. Szkoły nie zniszczyła zawierucha wojenna. Ostatnim nauczycielem w roku  szkolnym 1944/45 był  Max  Taubner.

       Na prośbę  mieszkańców w styczniu 1946 r. powstała czteroklasowa szkoła w Chełchach, do której uczęszczały dzieci z Chełch, Legi i Czapli. Organizatorką  szkoły była  p. Jadwiga Kwiatkowska. Uczęszczało do niej 25 uczniów. Gmach częściowo zniszczony został wyremontowany przy pomocy mieszkańców i pracowników PGR-u.

       W roku 1947 pracę w szkole podjęła p. Jarosława Dylewicz, która pracowała tu do roku 1954. W tym czasie szkoła była czteroklasowa.

       W roku 1949 powstał Kurs Nauki Początkowej dla dorosłych, na który uczęszczały 23 osoby.

       W roku 1950 wieś Chełchy została zelektryfikowana. Dzieci kończące klasę czwartą dojeżdżały do Ełku, by ukończyć szkołę podstawową.

       We wrześniu 1954 r. stanowisko kierownicze objęła nauczycielka p. Krystyna Polakowska.

       Od roku szkolnego 1973/74 szkoła stała się Filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ełku.

       W latach 1975-78 prowadzono zajęcia  łączne klas I z II i III z IV.

       W roku 1976 kierownikiem został Jerzy Giedrojć. Odeszła natomiast ze swego stanowiska po 22 latach pracy jej długoletnia kierowniczka p. Krystyna Polakowska.

W latach osiemdziesiątych szkoła przestała być Filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Ełku.

Często zmieniali się dyrektorzy szkoły. Kolejno byli nimi: Adam Niedziółko, Maria Sroka, Elżbieta Wagner.

Od roku 1994 dyrektorem szkoły jest p. mgr Małgorzata Kopiczko. Od tego też roku stopniowo zwiększał się poziom organizacyjny szkoły; 1994/95 - 5 oddziałów, 1995/96 - 6 oddziałów, 1998/1999 szkoła   stała się ośmioklasową  placówką.

Od 1995 roku w naszej szkole istnieje zespół wokalny „Małgorzatki”, który uatrakcyjnia wszystkie imprezy szkolne i pozaszkolne. Założycielką zespołu i jego opiekunem   od początku istnienia jest pani Alicja Podlaska

W roku 1997 do starej części szkoły dobudowano nowy i rozpoczęto kapitalny remont starego budynku. W roku 1998  oddano do użytku cały kompleks szkolny. Od roku szkolnego  1999/2000 szkoła stała się zgodnie z  reformą   oświatową 6-oddziałową. Pracowało tu 10 nauczycieli. Uczęszczało 117 uczniów.

Od roku 1996 szkoła należy do sieci szkół promujących zdrowie. Począwszy od roku  2000 organizowane są tu Turnieje Promocji Zdrowia, początkowo odbywały się na  szczeblu gminnym, a w chwili obecnej objęły swym zasięgiem  powiat ełcki.

W roku 2002 17 maja odbył się III Turniej Promocji  Zdrowia Szkół Powiatu Ełckiego. W myśli hasła promującego  organizowane turnieje „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH” szkoła określiła również swoją misję jako szkoły,  która „stwarza swoim uczniom rozwój  ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego”.

       W roku szkolnym 2003/2004 staraniem dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Kopiczko utworzono w naszej  placówce Zespół Szkół Samorządowych w skład, którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Chełchach oraz Gimnazjum. Poziom organizacyjny szkoły zwiększył się więc o gimnazjum, co wywołało wielką radość szczególnie wśród uczniów, którzy mogli kontynuować naukę na miejscu.

       24 października 2003 roku odbył się w naszej szkole I Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Jesienne muzykowanie”, którego pomysłodawcami i organizatorami byli nauczyciele Alicja Podlaska i Grzegorz Kacperski.

       W tym samym roku otrzymaliśmy wyposażenie pracowni komputerowej od Prezydenta RP Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Nasi uczniowie  Mateusz Jurczyk i Iga Kuczyńska wraz z Panią dyrektor zostali zaproszeni do Belwederu. Odebrali tam z rąk Pana Prezydenta  dokumenty  potwierdzające otrzymanie wyposażenia pracowni komputerowej. Było to wielkie wyróżnienie dla całej społeczności  lokalnej.

W roku szkolnym  2003/2004 szkoła nasza jako jedyna w Gminie Ełk otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie od Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty. Od stycznia do czerwca 2005 roku młodzież naszej szkoły realizowała projekt w ramach Pracowni Umiejętności „Książka kontra komputer i telewizor”, który miał na celu propagowanie czytelnictwa. W maju nasz projekt prezentowaliśmy na Festiwalu Lokalnych Działań Młodzieży w Warszawie, a w czerwcu gościliśmy znana pisarkę dziecięca i młodzieżową Annę Onichimowską.

       Rok szkolny 2005/2006 przyniósł nam nowy etat w szkole.  Wicedyrektorem  szkoły został Pan Karol Marchel – nauczyciel religii.

       W październiku 2005 roku nasza szkoła wygrała grant na realizację programu „Szkoła Marzeń”, którego organizatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejski Fundusz Społeczny. Szkoła nasza po raz pierwszy w historii zdobyła tak duże dodatkowe pieniądze – 69300 zł na organizację wielu projektów edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych. Autorkami projektu były nauczycielki: Edyta Skarżyńska – koordynator projektu oraz Alicja Podlaska i Magdalena Piela. Napisanie tak dużego projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia i zaangażowania Pani Dyrektor Małgorzaty Kopiczko.

       28 października 2005 roku odbył się III Festiwal Piosenki Dziecięcej „Jesienne muzykowanie”, ale już  o randze powiatowej. Stał się on obok Turniejów Promocji Zdrowia  imprezą  promującą szkołę oraz integrującą szkoły wiejskie w obrębie powiatu ełckiego.

       W grudniu 2005 roku wydano pierwszy numer gazetki szkolnej BUM. Opiekunami wspomagającymi zespół redakcyjny były Pani Magdalena Piela i Alicja Podlaska. Do 2009 roku wydano łącznie 20 numerów tej gazetki.

W tym roku otrzymaliśmy też ogólnopolski certyfikat „Szkoły z klasą”.

       Od  roku 2005 organizowane są szkolne konkursy prozdrowotne dla uczniów klas 0–III. Turnieje odbywały się początkowo pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie. Później konkurencje prozdrowotne połączono z edukacją ekologiczną. Od tej pory corocznie konkursy organizowane są pod hasłem Żyj zdrowo w zgodzie z przyrodą.

          Od 2006 roku w szkole w Chełchach organizowane są również akcje Agresji stop – nie zgadzamy się na przemoc. Uczniowie , nauczyciele i niepedagogiczni pracownicy szkoły przez tydzień noszą przypiętą do ubrania błękitną wstążeczkę – znak walki z agresją. W ramach akcji we wszystkich klasach przeprowadzane są lekcje poświęcone sposobom zapobiegania agresji. Uczniowie przygotowują się do podsumowania akcji układając hasła o przeciwdziałaniu agresji, wykonując plakaty, uczestnicząc w zabawach integrujących. Odróżniają zachowania poprawne i złe ze społecznego punktu widzenia.

       W październiku 2005 roku nasza szkoła wygrała grant na realizację programu „Szkoła Marzeń”, którego organizatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejski Fundusz Społeczny. Szkoła nasza po raz pierwszy w historii zdobyła tak duże dodatkowe pieniądze – 69300 zł na organizację wielu projektów edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych. Autorkami projektu były nauczycielki: Edyta Skarżyńska – koordynator projektu oraz Alicja Podlaska i Magdalena Piela. Napisanie tak dużego projektu nie byłoby możliwe bez wsparcia i zaangażowania Pani Dyrektor Małgorzaty Kopiczko.

       W czerwcu 2006 roku zespół wokalny „Małgorzatki” pod kierunkiem Pani Alicji Podlaskiej zdobył główną nagrodę „Złotą nutkę” na Rejonowym  Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Złota Nutka”  organizowanym przez Ełckie Centrum Kultury.

Historię szkoły do roku 2006 opracowało Szkolne koło turystyczno–krajoznawcze
pod opieka Pani A. Podlaskiej i E. Skarżyńskiej działające w ramach „Szkoły Marzeń”

 

2006/2007

 

       W listopadzie 2006 roku  szkoła nasza ponownie otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie od Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty.

       Gazetka szkolna BUM  była prezentowana jako jedna z ciekawszych form zajęć pozalekcyjnych na Forum Szkół „Piękna nasza Polska cała” organizowanym przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

       W tym roku szkolnym nasi uczniowie prezentowali również swój dorobek w ramach programu „Szkoła Marzeń” na Wojewódzkim Przeglądzie w Ostródzie oraz promowali naszą szkołę na Wojewódzkim Przeglądzie Szkół Promujących Zdrowie w Olsztynie.

        W szkole  realizowany był  projekt „FILMAGIA” finansowany przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Kontynuowany był także  projekt „Szkoła Marzeń”, w ramach którego odbywały się zajęcia informatyczne, prozdrowotne, redagowana była szkolna gazetka "BUM".

Od  1 marca 2007 do 31 marca 2008 szkoła realizowała  „duży” projekt edukacyjny „To lubię”, w ramach którego odbywały się różnego rodzaju zajęcia wyrównawcze oraz koła zainteresowań. Zasadniczym celem projektu było stworzenie sprzyjających warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy, a w szczególności wyrównywanie poziomu wiedzy oraz wspieranie motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich i środowisk zaniedbanych. W ramach projektu uczniowie  mieli możliwość uczestniczenia w różnych innowacyjnych formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej. Szkoła  mogła wzbogacić swoją bazę techno-dydaktyczną.

       Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach na realizację projektu „To lubię…” otrzymał dotację w wysokości 61 206,18zł. w tym: 34 616,61 zł. dla  Szkoły Podstawowej  i 26 589,57 zł. dla Gimnazjum.

       W ramach projektu Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach realizował następujące zajęcia: 

a) zajęcia mające na celu zapewnianie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych:

       - korekcyjno-kompensacyjne,

       - logopedyczne,

       - dydaktyczno–wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,

b) zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów:

       - koła zainteresowań z matematyki, fizyki, chemii, geografii,

       - zajęcia taneczne,

       - zajęcia teatralno-recytatorskie,

       - zajęcia informatyczne,

       - koło fotograficzne,

       - zajęcia rekreacyjno-sportowe,

       - zajęcia muzyczne dla solistów,

       - zajęcia dla Zespołu Muzycznego „MAŁGORZATKI”

       - zajęcia dziennikarskie,

       - zajęcia „MAZURY GARBATE - KRAINA FILMOWEJ WYOBRAŹNI”,

       - Szkolny Ośrodek Kariery

c) wycieczki edukacyjne: do Łodzi oraz Warszawy

W tym  roku szkolnym pracę w naszej szkole zakończyła Pani Dyrektor Małgorzata Kopiczko, która od nowego roku szkolnego została Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki w Ełku.

 

2007/2008

 

       W roku szkolnym 2007/2008 dyrektorem szkoły wyłonionym w drodze konkursu został dotychczasowy wicedyrektor Pan Karol Marchel. Funkcję wicedyrektora objęła Pani Alicja Podlaska - nauczycielka kształcenia zintegrowanego, plastyki i muzyki.

       W Gimnazjum zostało utworzone  również stanowiska pedagoga szkolnego w wymiarze pół etatu. Pedagogiem  został  Pan Andrzej  Koc.

        30.09.2007 roku nasi uczniowie wzięli udział w wycieczce do Warszawy zorganizowanej w ramach programu „To lubię”. Uczniowie klas 0–III zwiedzili stolicę oraz ZOO, a uczniowie klas starszych Muzeum Powstania Warszawskiego.

       W październiku 2007 roku ZSS w Chełchach otrzymał  prestiżową nagrodę „Ełckiego Bociana” za wkład włożony  w promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw w dziedzinie promocji zdrowia -  przyznawaną przez Powiat Ełk.

        W październiku byliśmy też organizatorami V Powiatowego Festiwalu Piosenki „Jesienne muzykowanie”, w którym wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych i gimnazjów. Gościem honorowym imprezy był starosta ełcki p. Ryszard Skawiński.

       W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku wyposażono kuchnię szkolną w profesjonalny sprzęt, dzięki któremu od kwietnia 2008 roku można było sporządzać pyszne dwudaniowe  posiłki dla społeczności szkolnej. Kuchnia sporządzała  96 posiłków dziennie!

       Aby poprawić warunki pracy przeniesiono świetlicę szkolną z biblioteki do nowego pomieszczenia. Przeprowadzono remont biblioteki, z której wydzielono część na pomieszczenie dla pielęgniarki i pedagoga szkolnego. Zaadoptowano również część korytarza na gabinet wicedyrektora.

       W ramach zapewnienia właściwej opieki uczniom zostały zorganizowane  zajęcia świetlicowe,  na które uczęszczało 41 uczniów.

       Dzięki sponsorom udało się znacznie powiększyć księgozbiór szkolny, który w II semestrze został udostępniony uczniom. Nauczycielka biblioteki Pani Magdalena Piela w kwietniu zorganizowała w naszej szkole uroczyste obchody Dni Książki ,połączone z pasowaniem na czytelnika uczniów klasy I oraz akcją „Cala Polska czyta Dzieciom. W tym dniu bajki najmłodszym czytali zaproszeni do szkoły goście-Wójt Gminy Ełk Antoni Polkowski oraz ksiądz proboszcz Dariusz Doliwa.

         W bieżącym roku szkolnym w ZSS w Chełchach szczególnie obchodzono Dzień Dziecka. W ramach integracji rodzice i nauczyciele wystawili naszym uczniom bajkę „Kopciuszek”. Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie role obsadzili rodzice i chętni do zabawy nauczyciele naszej szkoły.

Na premierę zaproszono Wójta Gminy Ełk i lokalne media: Telewizję Teletop, „Gazetę Olsztyńską”, „Rozmaitości Ełckie”, którym pomysł bardzo się spodobał. Uczniowie przyjęli przedstawienie owacyjnie. Po spektaklu goście i aktorzy obdarowali uczniów słodyczami. Po tym wydarzeniu w lokalnych mediach pojawiło się wiele pozytywnych informacji promujących nasza szkołę.

         18.06.2008 roku zorganizowano wycieczkę klas 0-III do Biebrzańskiego Parku Narodowego w ramach projektu „Żyj zdrowo w zgodzie z przyrodą”.

 

2008/2009

 

Od września 2008 roku w ramach zajęć pozalekcyjnych działa w szkole Zespół taneczny „Iskierki” pod kierunkiem Pani Barbary Szymenderskiej.

         W tym roku powstał  także Klub Wiewiórka, którego prowadzeniem zajęła się Pani Lucyna Sitkowska. Miał on na celu kształtowanie podstawowych nawyków dbania o higienę i zdrowie. Uczniowie klas młodszych już od kilku lat systematycznie myją zęby po drugim śniadaniu oraz dwa razy do roku odwiedzają stomatologa. Higiena jamy ustnej była i jest priorytetem w edukacji prozdrowotnej klas 0–III naszej szkoły.

W grudniu 2008 roku zakupiono nowe meble do świetlicy szkolnej. Kolorowe stoliki i szafki  bardzo  spodobały się uczniom, korzystającym z pomieszczenia. Dzięki pozyskanym od sponsorów środkom (9 287 zł) zwiększył się księgozbiór biblioteki szkolnej. Zakupiono nowe lektury i książki, wzrósł poziom czytelnictwa.

Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w różnych kategoriach wiekowych w VI Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Jesienne Muzykowanie”, Międzyszkolnym Konkursie Kolęd, Gminnym Konkursie Recytatorskim „Rozwijamy młode talenty”, Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Przez różową szybkę”, Powiatowym Konkursie Piosenki „Złota Nutka” .Mają też wiele sukcesów sportowych. Osiągnięcia uczniów eksponowane są na szkolnej gazetce ściennej „Nasze sukcesy”.

       W roku szkolnym 2008/2009,  w Gimnazjum w Chełchach pedagog szkolny pracował na pełnym etacie. Nowym pedagogiem została Pani Ewa Szymbor.

       W miesiącach IV–VI 2009 przeprowadziliśmy  autoewaulację w zakresie promocji zdrowia w obrębie pięciu standardów obowiązujących w szkole promującej zdrowie, korzystając z wystandaryzowanych narzędzi. Na podstawie przeprowadzonych badań, w   które  była zaangażowana cała społeczność szkolna tzn. nauczyciele, rodzice i uczniowie sporządzono Raport z autoewaluacji w ZSS w Chełchach – szkole promującej zdrowie. Dzięki przeprowadzonej diagnozie dowiedzieliśmy się, co jest mocną, a co słabą stroną naszej szkoły i jakie problemy nurtują środowisko szkolne. Publiczna prezentacja Raportu w środowisku lokalnym odbyła się 30.05.2009 r. Wzięło w niej udział wielu znamienitych gości i przyjaciół naszej szkoły. Gościem honorowym był wiceminister Edukacji Narodowej  Pan Zbigniew Włodkowski , Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Kosakowski oraz Wojewódzki Koordynator Promocji Zdrowia Pani Anna Zdaniukiewicz, która rekomendowała naszą placówkę do wystąpienia z wnioskiem o przyjęcie do Ogólnopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i nadanie ZSS  w Chełchach Polskiego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”. W dniu 15.06.2009 r. szkoła złożyła  taki wniosek wraz z Raportem w CMPPP w Warszawie, które przeprowadza całą procedurę. W październiku lub listopadzie  szkoła zostanie poinformowana o decyzji Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie przyjęcia do ogólnopolskiej sieci i nadanie Polskiego Certyfikatu.

         W roku szkolnym 2008/2009 nasza szkoła była też organizatorem kolejnego VI-tego  Powiatowego Festiwalu Piosenki „Jesienne muzykowanie”, w którym wzięli udział uczniowie z siedmiu szkół podstawowych i gimnazjów oraz Gminnego Turnieju Promocji Zdrowia Szkół Podstawowych – imprez o zasięgu pozaszkolnym, których organizacja dzięki zaangażowaniu dyrekcji,  rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi została  wysoko oceniona przez gości.

         W ramach zadania kultywowania polskiej tradycji sztuki ludowej zespół „Iskierki” przygotował pod kierunkiem Pani Barbary Szymenderskiej taniec ludowy „Krakowiak” prezentowany na V Międzyszkolnym Przeglądzie Tanecznym „Bo ja tańczyć chcę” w Ełku, Turnieju Promocji Zdrowia SP Gminy Ełk i XI otwartym Turnieju Tańca „Tańczyć każdy może” w Ełku.

Dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku  oraz Urzędowi Gminy Ełk kuchnia została wyposażona w profesjonalny sprzęt kuchenny oraz krzesła do stołówki szkolnej.

 

2009/2010

 

 W roku szkolnym 2009/2010 do Zespołu Szkół Samorządowych w Chełchach uczęszczało 104 uczniów: w tym  12 do oddziału przedszkolnego, 62 do szkoły podstawowej i  30 do gimnazjum.

Od września społeczność naszej szkoły przystąpiła do realizacji projektu „Nadania imienia szkole”. Opracowano procedury oraz harmonogram wyboru patrona szkoły podstawowej i gimnazjum, które zamieszczono na stronie internetowej naszej szkoły. Efektem naszej pracy były  ogólnoszkolne wybory patrona szkoły, które odbyły się  21 kwietnia 2010r. w ZSS w Chełchach. Uczniowie klas I-VI Szkoły Podstawowej, Rada Pedagogiczna, pracownicy szkoły i rodzice wybierali spośród 3 kandydatów na patrona Szkoły Podstawowej: Janusza Korczaka, Lecha Aleksandra Kaczyńskiego i Tadeusza Kościuszko. Najwięcej głosów otrzymał kandydat  Lech Aleksander Kaczyński, który zostanie patronem Szkoły Podstawowej w Chełchach.

Kandydatem na patrona Gimnazjum w Chełchach, wybranym jednogłośnie już w  I etapie głosowania przez całą społeczność szkolną został ks. Jerzy Popiełuszko. Zgodnie z wewnątrzszkolnymi procedurami realizacji projektu „Nadania imienia szkole” na tym etapie głosowanie zakończono. Nadanie imienia szkole podstawowej i gimnazjum zaplanowano na 19. października 2010r.

21 maja odbył się IX Gminny Turniej Promocji Zdrowia. Wzięło w nim udział 6 drużyn reprezentujących wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy Ełk. Uczestnicy turnieju udowodnili, że mają nie tylko rozległą wiedzę na temat zdrowego stylu życia, ale również doskonale znają zasady savoir – vivre. Umiejętnościami w tym zakresie wykazali się m.in. podczas konkurencji związanej z nakrywaniem stołu do obiadu składającego się z dwóch dań i deseru. Wszystkie drużyny były bardzo dobrze przygotowane do turnieju. Po zakończeniu zmagań zawodnicy, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście wzięli udział w ognisku integracyjnym.

W październiku 2009 roku ZSS w Chełchach otrzymał po raz drugi  prestiżową nagrodę „Ełckiego Bociana” za wkład włożony  w promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw w dziedzinie promocji zdrowia - przyznawaną przez Powiat Ełk.

 Zwieńczeniem naszych działań w dziedzinie promocji zdrowia było odebranie przez Pana Dyrektora Karola Marchla i Panią wicedyrektor Alicję Podlaską podczas uroczystości odbywającej się w dniu 23 listopada  2009 roku w Ministerstwie Edukacji Narodowej z rąk  Pani Minister Katarzyny Hall przyznanego szkole, Polskiego  Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Szkoła została także  włączona do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i Europejskiego programu Szkoły dla Zdrowia w Europie. Otrzymanie tego certyfikatu jest naszym ogromnym sukcesem. Zdobycie tak wielkiego wyróżnienia nie byłoby możliwe bez zaangażowania całej społeczności szkolnej, gminy Ełk oraz środowiska lokalnego. Certyfikat zachowuje swoją ważność przez pięć lat. Otrzymało go tylko sześć szkół w Polsce.

           W ramach poprawy bazy szkoły zaadoptowano pomieszczenie na salę korekcyjną, które zaopatrzono w profesjonalny sprzęt do prowadzenia zajęć z dziećmi. W szkole powstała również profesjonalnie wyposażona pracownia językowa.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły w listopadzie został założony wewnętrzny i zewnętrzny monitoring wizyjny.

     

2010/2011

 

Dzięki staraniom Wójta Gminy Ełk, Pana Antoniego Polkowskiego od 01.09.2010 r. edukację w naszej szkole rozpoczęły przedszkolaki. Do Punktu Przedszkolnego w Zespole Szkół Samorządowych w Chełchach uczęszcza dziewięcioro maluchów: czterech trzylatków, jeden czterolatek i czworo pięciolatków. Zajęcia odbywają się w godzinach od 8.00 do 13.00. Specjalnie dla potrzeb dzieci wydzielono pomieszczenia  z oddzielnym wejściem: salę, szatnię i łazienkę. Zakupiono nowe kolorowe mebelki oraz wiele pięknych zabawek, gier i innych pomocy dydaktycznych, które uatrakcyjnią zajęcia prowadzone w przedszkolu. W trakcie pobytu w naszym Punkcie Przedszkolnym maluchy spożywają trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Mamy nadzieję, że będą dobrze czuły się w naszej szkole i życzymy im powodzenia.

W tym roku szkolnym zaadoptowano również strychowe pomieszczenie  szkolne na piękną salę lekcyjną. Od 1 września rozpoczęły tam naukę maluchy z oddziału przedszkolnego.

W chwili obecnej ambicją  pracowników szkoły, rodziców i uczniów jest kreować ją jako szkołę zdrową, przyjazną i bezpieczną dziecku.

Historię szkoły opracowała Pani A. Podlaska

wstecz