Projekt „To lubię...” zakwalifikowany został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do finansowania w ramach konkursu „Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe”. Źródłem finansowania projektu będą środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1 a. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL) i Uzupełnienia Programu w 74.99% oraz z budżetu państwa (MEN) – 25,01% w całkowitej wysokości dotacji 6mln zł.

Projekt będzie realizowany w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponad gimnazjalnych całego powiatu ełckiego w okresie od 1 lutego 2007 r. do 31 marca2008r.

Zasadniczym celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w celu lepszego dostępu do rynku pracy, a w szczególności wyrównywanie poziomu wiedzy oraz wspieranie motywacji edukacyjnej uczniów pochodzących z terenów wiejskich i środowisk zaniedbanych.

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w różnych innowacyjnych formach zajęć ukierunkowanych na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej. Szkoły będą mogły wzbogacić swoją bazę techno-dydaktyczną. Podczas realizacji projektu będą ponadto wdrażane działania oparte na współpracy szkół z organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Partnerami projektu są organy prowadzące szkół z terenu   powiatu ełckiego. Projekt opracowany został przez zespół powołany przez Starostwo Powiatowe w Ełku.

Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach na realizację projektu „To lubię…” otrzymał dotację w wysokości 61 206,18zł. w tym: 34 616,61 zł. dla  Szkoły Podstawowej  i 26 589,57 zł. dla Gimnazjum.

       W ramach projektu Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach realizuje następujące zadania: 

a) zajęcia mające na celu zapewnianie uczniom możliwości wyrównywania szans edukacyjnych:

- korekcyjno-kompensacyjne,

- logopedyczne,

- dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki,

b) zajęcia mające na celu rozwijanie zainteresowań uczniów:

- koła zainteresowań z matematyki, fizyki, chemii, geografi,

- zajęcia taneczne,

- zajęcia teatralno-recytatorskie,

- zajęcia informatyczne,

- koło fotograficzne,

- zajęcia rekreacyjno-sportowe,

- zajęcia muzyczne dla solistów,

- zajęcia dla Zespołu Muzycznego „MAŁGORZATKI”

- zajęcia dziennikarskie,

-zajęcia „MAZURY GARBATE- KRAINA FILMOWEJ WYOBRAŹNI”,

- Szkolny Ośrodek Kariery

c) wycieczki edukacyjne :do Łodzi oraz Warszawy

wstecz